Dyrektywa o sygnalistach – kim są te osoby i jak je chronić?

Dyrektywa o sygnalistach – kim są te osoby i jak je chronić?

Dyrektywa o sygnalistach reguluje sprawy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Dyrektywa ta wymaga implementacji przepisów w niej zawartych do prawa krajowego. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa jest aktualnie na etapie analizy opinii uzyskanych w wyniku konsultacji publicznych.

Kim jest sygnalista i jakie ma obowiązki?

Sygnalistą, czyli osobą zgłaszającą naruszenia prawa, może być nasz pracownik, były pracownik lub kandydat do pracy, który uzyskał informacje na temat naruszeń w procesie rekrutacji. Zgłaszającym może być również osoba świadcząca pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, jak również wolontariusz, praktykant i stażysta. Może to być również przedsiębiorca, akcjonariusz, wspólnik, członek organu osoby prawnej, a także osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy.

Sygnalista – zgodnie z zapisami dyrektywy – jest chroniony, kiedy przekazuje informacje na temat naruszeń związanych z pracą oraz w momencie dokonywania zgłoszenia miał uzasadnione podstawy, aby sądzić że przekazywana informacja jest prawdziwa i że informacja ta jest informacją o naruszeniu prawa.

Zgłaszający przekazując posiadaną informację powinien skorzystać w pierwszej kolejności z kanału wewnętrznego np. przygotowanego przez https://sygnalista24.info/, następnie kanału zewnętrznego i w ostateczności ujawnić to publicznie.

Na czym polega ochrona prywatności sygnalisty?

Ochrona prywatności jest sprawą priorytetową w ochronie sygnalisty. Aby zgłaszający czuł się bezpiecznie, jego dane nie powinny zostać ujawnione osobom nieupoważnionym. Należy chronić również informacje, które w sposób pośredni mogłyby doprowadzić do identyfikacji osoby zgłaszającej.

W momencie dokonania zgłoszenia, to sygnalista decyduje czy ujawni swoje dane, chyba że przepisy wewnętrzne zabraniają przyjmowania zgłoszeń anonimowych. Jeżeli zobowiązani jesteśmy do ujawnienia danych sygnalisty albo przypadkowo dojdzie do takiego ujawnienia – należy poinformować zgłaszającego o tym fakcie. Do ujawnienia danych zgłaszającego może dojść dopiero po uzyskaniu zgody tej osoby.

Post Comment